Privacy

Studio Stap hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studio Stap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Studio Stap is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en zal dit met de grootst mogelijke zorg uitvoeren. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Gegevensverwerking
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving per doelgroep met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens conform ons verwerkingsregister.

Binnen de EU
In beginsel geeft Studio Stap geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  In het geval van samenwerking met partijen die niet in Europa gevestigd zijn dan draagt Studio Stap ervoor zorg dat doorgifte enkel en alleen plaatsvindt wanneer er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijn
Studio Stap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden
Studio Stap kan voor het verwerken van persoonsgegevens derde partijen inschakelen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken in een verwerkers-overeenkomst, om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerkersovereenkomstenworden opgesteld conform de eisen die de AVG hieraan stelt. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Studio Stap;
 • Het verzorgen van data-opslag, databeveiliging en back-ups;
 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (ECD);
 • Het verzorgen van een digitale leeromgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, hetzij door het invullen van het inschrijf- of contactformulier op de website, hetzij door het ondertekenen van een behandelovereenkomst.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, de volgende maatregelen zijn of worden ingezet:

 • Alle personen die namens Studio Stap van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Zo mogelijk hanteren wij twee-stap verificatie bij de systemen die we gebruiken.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Eventuele toekomstige medewerkers of stagiaires worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website(s), nieuwsbrieven & social media

Cookies
Studio Stap maakt op haar website(s) gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en de werking van de website te kunnen optimaliseren. Tevens gebruiken wij cookies van derden om social media integratie op de website mogelijk te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van de website meegestuurd wordt en door je browser op je computer wordt opgeslagen. Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt accepteren. Via de browser van je computer kun je cookies verwijderen of blokkeren. Klik hier voor een toelichting hierover van de consumentenbond.

Google Analytics
Studio Stap gebruikt Google Analytics om algemene bezoekersgegevens bij te houden voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Op basis van deze gegevens optimaliseert Studio Stap de informatievoorziening en het gebruikersgemak van de website.  Studio Stap staat Google niet toe om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tevens is Google Analytics op de site zo ingesteld dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie

Social media
Op de site(s) van Studio Stap wordt gebruik gemaakt van social media buttons (Facebook, Google +, Linked In, Pinterest, Twitter). Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van social media partijen. Lees de privacyverklaringen van deze partijen om te zien hoe zij met de gegevens omgaan.

Nieuwsbrief
Via de verschillende nieuwsbrieven informeren wij geïnteresseerden over nieuwtjes op het gebied van bewegen en leren, onze diensten en aanverwante zaken. Voor het sturen van nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van Mailchimp. Alleen met je expliciete toestemming (online: dubbele opt-in | offline: inschrijflijst) wordt je e-mailadres toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wanneer je niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen kun je je afmelden via de link die je onderaan iedere nieuwsbrief kunt vinden of kun je dit doorgeven via info@studiostap.nl of ons contactformulier.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met de website van Studio Stap zijn verbonden. Studio Stap kan niet garanderen dat derden op een veilige en betrouwbare manier met je persoonsgegevens omgaan. Het is raadzaam om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens je deze websites verder gebruikt

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mochten wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassing privacyverklaring
Studio Stap behoudt zich het recht toe deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op de website(s) van Studio Stap.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan vooral contact met ons op.

Contactgegevens
Studio Stap
Hooiweg 2
9801 AJ Zuidhorn
Tel: 06-18093205
info@studiostap.nl